Kraiburg podloge ležišč

Govedorejsko društvo Zgornje Gorenjske

Govedorejsko društvo Zgornje Gorenjske
Rožna dolina 50,
4248 Lesce

PREDSTAVITEV GOVEDOREJSKEGA DRUŠTVA ZGORNJE GORENJSKE

Namen društva je strokovno povezovanje govedorejcev na območju občin Radovljica, Bled, Bohinj, Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica, v skupnem načrtnem delu za izboljševanje kakovosti goved in za izboljševanje gospodarnosti te reje.

Društvo uresničuje namen in cilje z izvajanjem naslednjih nalog:

 • Selekcija živali in uresničevanje selekcijskega načrta za pasmo,
 • Razstave plemenskih govedi,
 • Strokovno izobraževanje članov in
 • Ostale akcije, ki prispevajo k uvajanju izboljšav v govedoreji.

Te naloge se izvajajo v sodelovanju za regijsko in pasemsko strokovno službo, ter KGZS.

Število članov v letu 2001 šteje 72 rejcev v A oz. AP kontroli.

Strokovno izobraževanje izvedeno v l. 2000 in 2001 je obsegalo:

Strokovna predavanja:

 • Predavanje mag. Marije Klopčič iz Biotehniške fakultete: O VODENJU REGISTRA IN REGISTRACIJI GOVEDI
 • Predavanje Ivane Vlajavec, univ.dipl.ing., Izvršne direktorice Ljubljanskih mlekarn: O AKTUALNIH SPREMEMBAH V MLEKARSTVU IN KVOTAH
 • Predavanje univ.dipl.ing. Petra Vriska iz KGZ Slovenije z naslovom: ZBORNIČNI SISTEM
 • Predavanje prof. dr. Andreja Orešnika iz Biotehniške fakultete o VODENJU PREHRANE KRAV NA KMETIJI
 • Predavanje g. Viktorja Kreka, državnega podsekretarja o NOVOSTIH NA PODROČJU SPREJEMANJA EVROPSKE ZAKONODAJE
 • Predavanje dr. Marije Markeš o KMETIJSKO OKOLJSKEM PROGRAMU
 • Predavanje g. Boštjana Cvenkelja dr. vet. med. o PREDLOGIH ZA KLANJE KOPITARJEV NA DOMU
 • Predavanje g. Marjana Špura, univ.dipl.ing., strokovnega tajnika Zveze rejcev govedi lisaste pasme za Slovenijo o RAZLIČNIH VRSTAH BIKOV LISASTE PASME

Strokovne ekskurzije

 • Strokovna ekskuzija na Koroško, kjer prevladujejo mešane kmetije (žena je običajno zaposlena izven kmetije). Kmetje imajo v lsti povprečno 10-15 ha zemlje in 10-20 ha gozda. Balirajo do 170 mł silaže, ostalo silosi. Cena silažne bale je 150-180 ATS.
 • Na ekskurziji smo si s pomočjo vodiča in prevajalca g. Zablatnik Miha ogledali:
 • Mlečno kmetijo g. Ervina Kofflerja, ki je gradil nov hlev za prosto rejo. Za gradnjo je uporabljal pretežno les, s čimer je pocenil gradnjo. Zgradil je sistem hladnega hleva: ko je zunanja temperatura – 15ş C, je notranja – 10ş C. Problemi zaradi nizke temperature so samo z zmrzovanjem gnoja in vode, živini ne škodi. Kmetija ima 190.000 litrov kontingenta, 30 ha obdelovalne zemlje in 30 ha gozda, 8.000 kg mleka / kravo, 45 krav in mlado živino.
 • Pri naslednji kmetiji Kofer / Kandolf smo si ogledali hlev, ki je skupna investicija dveh družin. To je nov hlev podjetja Wolf za 60 krav. Kmetiji imata 22 ha njiv, 33 ha travnikov, 225.000 litrov kontingenta. Krmita za 26 litrov mleka in sicer 16 kg koruzne silaže, 2 kg travne silaže, 5 kg tropin in 5 kg koncentrirane krme (soje, koruze, žita) in 2 kg sena. Za pripravo krme uporabljata mešalni voz. Povprečna mlečnost je 7.700 kg mleka s 4,4 % tolšče, 3,31 % beljakovin. 1.700 mł silosi in 1.200 mł jama za gnojevko, ki se zrači. Skupni stroški za gradnjo hleva so znašali5.5 milijonov ATS, od česar sta dobila 1 milijon nepovratnih sredstev in 4,5 milijonov kredita z 1,2 % obrestno mero za 20 let s 5 letnim moratorijem. Vsak drugi vikend imajo prosto in 3-tedenski letni dopust z mesečno plačo 15.000 ATS. S strani firme WOLF je bil hlev postavljen v 7-ih dneh. Oba kmeta sta zavezanca za DDV (pri investicijah imajo 20 % olajšave davka).
 • Gradnja novega hleva na biokmetiji Petra Lautemann je bila najcenejša. Stari hlev še uporabljajo in tudi kasneje bo uporaben za mlado živino. Kmetija ima 27 ha obdelovalne zemlje, 7 ha gozda, 21 molznic s povprečno mlečnostjo 5.500 kg / kravo. Stroški gradnje so znašali 700.000 ATS. Pri gradnji so porabili 80-85 mł lesa.

Povprečni Avstrijski kmet pozna 2 pasmi krav in 5 znamk traktorjev. Vsak drugi kmet v Avstriji mora prenehati zaradi prezadolžitve z nakupom novih strojev. Neto cena mleka v Avstriji je 4 ATS/liter (4,1 % tolšče in 3,3 % beljakovin).

V letu 2002 je bila organizirana strokovna ekskurzija na Štajersko, s programom ogleda kmetije Belec, Banovci 8, usmerjene v proizvodnjo mleka in kmetije Cetl, Spodnja Ščavnica 70, usmerjene v govedorejo in prašičerejo, ter sirarne v Ljutomeru, in vinske kleti Pod slapom.

Društvo izvaja tudi vse ostale dejavnosti, predvsem pri oblikovanju občinskih proračunov za kmetijstvo, preko katerih se sofinancirajo postavke glede na pristojnosti občin na področju ukrepov kmetijske politike v skladu z zakonom o kmetijstvu (regresiranje umetnega osemenjevanja, preventivni ukrepi zdravstvenega varstva, testiranja strojev in naprav, pomoč zaradi težjih pogojev dela, regresiranje obrestne mere dolgoročnih kreditov…).

Pričakovani rezultati vseh omenjenih in ostalih aktivnosti so:

 • Pravočasno prilagajanje predvidenim spremembam v Evropski in Slovenski govedoreji
 • Poznavanje razmer v mlekarstvu in priprave na uvedbo kvot
 • Pravilno vodenje prehrane krav na kmetiji
 • Seznanitev z najnovejšimi tehnološkimi dosežki (SEJMI);
 • Uvajanje osemenjevanja z elitnimi biki
 • Mesečni podatki po posameznih živalih št. somatskih celic
 • Korekcije v prehrani krav glede na vsebnost uree in beljakovin v mleku
 • Poznavanje osnovnih lastnosti bikov v umetnem osemenjevanju
 • Vpliv rejcev na selekcijsko službo
 • Uvajanje sistema sledljivosti in vodenje registra govedi na kmetiji
 • Seznanitev s sistemom Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije…

Ker menimo, da je zadeva pomembna za napredek in izboljšanje položaja kmetijstva tako na omenjenem območju, kot v republiškem merilu, bomo z omenjenim programom, glede na želje in potrebe rejcev še z večjo aktivnostjo nadaljevali tudi v prihodnje.

Emil Peternel

Predsednik: g. Boris Kunšič

Strokovni tajnik: Emil Peternel, ing.kmet.