Kraiburg podloge ležišč

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

Kmetijsko gozdarski zavod Kranj
Oddelek za živinorejo

Predstavitev dejavnosti:

Oddelek za živinorejo vodi kontrolo proizvodnosti, rodovnik in selekcijo za govedo in drobnico, označuje in vnaša podatke za Službo za identifikacijo in registracijo, sodeluje pri odbiri plemenjakov – bikov, ovnov, kozlov, merjascev in sodeluje pri posameznih nalogah v konjereji.

Pretežni del dela na oddelku predstavlja delo v govedoreji. Kontrola proizvodnosti se vodi na 364 kmetijah in 5. posestih. V letu 2001 se je število krav v kontroli povečalo iz 7774 na 8013.

  • V A oz. AP kontroli je po podatkih iz decembra 2001

  • 49 krav rjave pasme

  • 3150 krav lisaste pasme

  • 4593 krav črno-bele pasme in

  • 221 križank

Selekcijsko delo obsega naloge kot so:

Odbira bikovskih mater, zbiranje potomcev za test na rastnost, biološki test, ocena zunanjosti prvesnic, merjenje iztoka mleka pri bikovskih materah, odbira bikcev za postajo za direktni test, selekcija znotraj čred in vodenje datoteke osemenitev za potrebe selekcijske službe.

Pri A oz. AP kontroli se še ugotavlja količina namolženega mleka v kg., vsebnost tolšče, beljakovin, laktoze in suhe snovi v %, ter št. somatskih celic in urea.

Skupno število somatskih celic je pomembno zato, ker najbolje kaže na zdravje vimena oz. na vidna in skrita vnetja in ker mleko iz vnetega vimena vsebuje tudi ljudem nevarne snovi.

Na osnovi podatka o vsebnosti uree oz sečnine v mleku pa lahko preverjamo postopke v prehrani krav molznic.

Z omenjenima analizama s sorazmerno majhnimi stroški omogočamo rejcem mesečno informacijo po posameznih živalih o zdravstvenem stanju vimena in usklajenosti obroka, kar je bistvenega pomena za gospodarnost prireje mleka.

Po sedaj veljavnem pravilniku je dovoljeno število somatskih celic do 400.000 v mililitru mleka, optimatna vsebnost uree pa med 15 in 30 mg/100 ml oz. 2,5 do 5 m mol/l. Problem uree je predvsem v poletnih mesecih, ker se neproteinski dušik iz krme izloča v mleku, kajti problematično je zagotoviti dovolj energije in strukturne vlaknine v obroku.

Kontrolorji pa ob izvajanju A oz. AP kontrole označijo tudi vse potomstvo in izpolnijo potrdilo o telitvi in označitvi z vsemi podatki kot so: identifikacijska številka živali, datum rojstva živali, spol, pasma, št. potrdila o osemenitvi, datum obrejitve, oče teleta, mati teleta, zaporedna telitev matere, težavnost telitve, itn…, ter seveda s točnimi podatki o kmetijskem gospodarstvu, na katerem je bila žival rojena oz. se nahaja.

Na KGZ Kranj se podatki o označenih živalih naslednji delovni dan vnesejo preko Kmetijskega inštituta Slovenije direktno v bazo službe za identifikacijo in registracijo, kjer se vodi centralni register govedi.

Na tej osnovi imetnik najkasneje v roku dveh tednov po označitvi prejme po pošti stalni potni list.

Glede na 16 člen zakona o veterinarstvu, po katerem morajo biti vse živali na predpisan način označene se pa omenjeno označevanje na poziv rejca izvaja tudi v vseh ostalih čredah, ki niso vključene v sistem A kontrole.

S takim sistemom registracije je zagotovljena sledljivost živali od rojstva do smrti, spremljanje zdravstvenega stanja posamezne živali in zagotovljeno zdravstveno varstvo potrošnikov, kar pa je tudi najbolj pomembno!

Emil Peternel inž. kmet.
Vodja kontrolorjev