Kraiburg podloge ležišč

Govedorejsko društvo Kranj-Tržič

Govedorejsko društvo Kranj – Tržič
Cesta Iva Slavca   1
4000
Kranj

Govedorejsko društvo Kranj-Tržič je bilo ustanovljeno leta 1991 in ima trenutno 106 članov. Deluje na območju Upravnih enot Kranj in Tržič. V lanskem letu je društvo za svoje člane pripravilo naslednje aktivnosti: občni zbor, dve strokovni predavanji, predstavitev proizvodnega programa tovarne močnih krmil in strokovno ekskurzijo. Članom smo razdelili kataloge plemenskih bikov, revijo Lisasto govedo in Kmetovalčeve koledarje za spremljanje plodnosti krav (v sodelovanju s sponzorjem).

V okviru strokovne ekskurzije smo se podali na avstrijsko Koroško, kjer smo si najprej ogledali izobraževalni center kmetijske zbornice na gradu Hrastovica ( v bližini Celovca). Tam smo se seznanili sistemom izobraževanja kmetov ter z organizacijo in delom kmetijske zbornice na Koroškem.

Drugi del ekskurzije je bil namenjen ogledu različni tipov novogradenj hlevov na govedorejskih kmetijah. Najprej smo se ustavili na kmetiji Kofler, ki se ukvarja s prirejo mleka in pridelavo krompirja. Obdelujejo 40 ha zemlje, od tega je 25 ha travnikov. Na 4 – 5 ha njiv pridelujejo krompir, ostale pa so namenjene krmnim rastlinam.

Pred dvema letoma so zgradili t.i. hladni hlev za  100 glav živine (45 krav molznic in mlada živina). Hlev je gradilo podjetje, predračunska vrednost pa je bila 4 mio ATS; investitor je za gradnjo dobil 15 % nepovratnih sredstev, najel pa je 2 mio ATS kredita z znižano obrestno mero (2%). Kljub temu, da razpolaga z 20 ha gozda je les za gradnjo v celoti kupil.

Letni kontingent kmetije za mleko je 200.000 l.

G. Kofler nam je povedal, da stroški pridobitve dokumentacije za gradnja hleva znašajo 6000 ATS (5000 ATS gradbeno dovoljenje in 1000 ATS ostala dokumentacija), vso potrebno dokumentacijo pa investitor  dobi že v treh tednih.

Sledi je obisk kmetije Jenko iz Št. Janža, kjer se ukvarjajo s priprejo mleka in obdelujejo 16 ha lastne in 24 ha najete zemlje. Pred kratkim so zgradili nov hlev za 60 glav živine (30 molznic in mlada živina) po sistemu Wolf. Predračunska vrednost hleva je bila 2,4 mio ATS za kar so dobil 20% podpore. K temu je treba prišteti še izgradnjo jame za gnojevko in mlekarnice. Predračunska vrednost omenjenih objektov je bila 1,2 mio ATS, dobili pa so 25% nepovratnih sredstev. Poleg tega so najeli tudi kredit z znižano obrestno mero.

Letni kontingent kmetije za mleko je 178.000 l in ga v celoti porabijo.Odkupna cena za liter mleka znaša 4,5 do 5 ATS, cena za nakup  kontingenta pa 15 – 16 ATS/liter.

G. Jenko je opozoril na pomembnost prve prijave kmetijskih zemljišč, kajti travnikov kasneje ni več mogoče spreminjati v njive, možno je le obratno (EU ima maksimirane površine njiv). Zato kaže zasejane travnike (nekdanje njive) prijavljati kot njive, čeprav trenutno na njih rastejo trave in detelje.

Ekskurzijo smo zaključili z obiskom kmetije Pristov v Hrašah pri Radovljici. Ogledali smo hlev sistema Wolf, ki se od hleva v Št. Janžu razlikuje po tem, da je strešna konstrukcija v celoti iz betonskih elementov ( na kmetiji Jenko je lesena – lepljen les), kar investicijo nekoliko podraži.

Govedorejsko društvo redno sodeluje z Združenjem govedorejcev Slovenije z.o.o, Zvezo govedorejcev Slovenije in pasemskima zvezama ČB In L govedi. Sodelujemo pri oblikovanju programov za pospeševanje kmetijstva v občinah, ki jih pokriva; svoje predstavnike pa imamo tudi v organih Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Tajnik govedorejskega društva Kranj-Tržič:

Marija Grohar, u.d.i.zoot.