Kraiburg podloge ležišč

Mlečne kvote in evidence mleka

Slovenijo pred morebitnim vstopom v EU čaka še najtežji kos pogajalske pogače – pogajanja o kvotah in neposrednih plačilih v kmetijstvu. V decembru 2001 so bila v Bruselj poslana naša pogajalska izhodišča, od tam pa smo konec januarja prejeli njihova stališča in predloge.

Evropski komisar za širitev je še dodal, da so njihovi predlogi najboljša možna ponudba in da se o njih ne mislijo pogajati. Evropa tako vse bolj kaže svoj pravi obraz – pravila igre določajo oni, kdor hoče vstopiti naj samo uboga in sprejema direktive, tudi če so nepravične in nove članice postavljajo  v izrazito podrejen položaj.

Ključne pogajalske zahteve Slovenije:

Neposredna plačila pridelovalcem, kot veljajo v sedanjih članicah.

Razumne proizvodne kvote za ključne kmetijske proizvode.

Enakopraven položaj pri črpanju sredstev iz evropskega kmetijskega sklada.

EU je napovedala:

Uvedba neposrednih plačil v državah kandidatkah šele v 10 letih (25, 30, 35%, nato po 10% več vsako leto)

Proizvodne kvote za kmetijske pridelke bodo na ravni leta 1995 – 1999, kar pomeni zmanjšanje sedanje kmetijske proizvodnje in poslabšanje dohodkoza 10 – 30%.

Primerjavo med Slovenskimi zahtevami in predlogom EU na področju kvot in premij v govedoreji kažeta naslednji dve preglednici:

Mleko in mlečni izdelki – kvote

Naziv

enota

zahteva KGZS

zahteva RS

Predlog EU

delež od zahtev RS

Proizvedeno  2001

Mleko – prodaja v mlekarno

ton

600.000

556.000

422.700

76,0%

460.000

Mleko – direktna prodaja

ton

150.000

139.000

40.633

29,2%

Mleko – skupaj

ton

750.000

695.000

463.333

66,7%

Goveje meso – premije

Naziv

enota

zahteva KGZS

zahteva RS

Predlog EU

delež od zahtev RS %

Izplačanih premij l. 2000

Posebne premije za govedo

kom

83.000

95.000

77.900

82,0

Krave dojilje

kom

124.000

150.000

49.100

32,7

57.409

Klavna premija za odraslo govedo

kom

175.000

163.000

125.100

76,7

Klavna premija za teleta

kom

35.000

22.000

53.600

243,6

Če bodo obveljali evropski predlogi, bi morali slovenski rejci prodajo mleka v mlekarne takoj zmanjšati za dobrih 9%,  vsako povečevanje proizvodnje pa bi bilo že sedaj nemogoče.

Član ožje pogajalske skupine dr. Emil Erjavec predlaga, da bi se Slovenija ne pogajala skupaj z ostalimi kandidatkami, ampak ločeno. Slovenija je najbolj razvita med vsemi kandidatkami, ima že uvedena neposredna plačila in višje cene kmetijskih pridelkov. Če nas bodo obravnavali skupaj z ostalimi, bomo najbolj prizadeti. Verjetno pa so to le pobožne želje.

Pogajanja z EU naj bi bila zaključena do konca letošnjega leta. Minister But je sicer ocenil predlog unije kot nesprejemljiv in napovedal upočasnitev priključitvenega procesa, če naša stališča ne bodo upoštevana. Vendar glede na majhno razumevanje kmetijstva v  naši vladi in parlamentu osebno v to ne verjamem. Kot kaže bo kmetijstvo žrtveno jagnje na oltarju slovenske proevropske politike.

Vsaj kar se tiče kvot, oziroma omejitev pri proizvodnji mleka, se zdi najverjetneje, da bodo te uvedene že v prihodnjem letu. Kakšne bodo te omejitve, oziroma ali bodo proizvajalci mleka morali celo zmanjšati proizvodnjo, je odvisno predvsem od naših pogajalcev.

EU določi samo mlečno kvoto za celotno državo, v razdelitev kvot do proizvajalcev pa se ne spušča. Kako bo Slovenija razdelila kvote med rejce, kako bo potekal promet s kvotami po njihovi uvedbi in še na druga vprašanja bomo kmalu morali dobiti odgovore.

Evidence proizvedenega mleka

Vsi proizvajalci so dolžni voditi evidence proizvedenega mleka od 1.aprila lanskega leta. Na Agencijo za kmetijske trge bo potrebno do 15. maja  poslati izpolnjen obrazec z navedenimi količinami proizvedenega mleka. Navesti bo potrebno ločeno mleko porabljeno v gospodinjstvu in za krmljenje telet, mleko prodano direktno na kmetiji in mleko prodano v mlekarno. Tudi rejci krav dojilj, ki sicer mleka v mlekarno ne prodajajo, ga pa prodajajo na kmetiji (kanglice), morajo izpolniti ta obrazec. Poslani podatki bodo osnova za določitev mlečnih kvot, zato je izjemno pomembno, da jih posreduje vsak proizvajalec mleka.

Franc Pavlin, spec. za živinorejo pri KGZ Kranj