Kraiburg podloge ležišč

Rezultati produktivnosti krav v letu 2001

REZULTATI KONTROLE PRODUKTIVNOSTI KRAV v letu 2001 na Gorenjskem

Ass. mag. Marija KLOPČIČ, univ.dipl.ing.zoot.*

Igor STANONIK, dipl.ing.zoot.**

*Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, Groblje 3, 1230 Domžale

** Kmetijsko gozdarski zavod Kranj, Iva Slavca 1, 4000 Kranj

V letu 2001 je bilo v kontrolo produktivnosti (A in AP) v Sloveniji vključenih 6.197 kmetij in 22 farm s skupno 71.701 kontroliranih krav. Na območju zavoda Kranj je bilo v kontrolo vključenih 380 čred s skupno 7.772 krav, kar predstavlja 10,8 % vseh kontroliran krav v Sloveniji. Na območju Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj so v kontrolo vključene predvsem večje črede, ki so usmerjene v proizvodnjo mleka. Tako šteje povprečna kontrolirana čreda na Gorenjskem kar 21 molznic, medtem ko je v Sloveniji na kmetijah vključenih v kontrolo v povprečju le 11,5 molznic/čredo. V skupno bazo za izračun povprečne mlečnosti v letu 2001 je prispelo 57.589 laktacijskih zaključkov iz čred, kjer se izvaja kontrola produktivnosti in katerih laktacija je trajala več kot 200 molznih dni.

Tabela 1: Povprečna mlečnost vseh kontroliranih krav na Gorenjskem  in v Sloveniji v  standardni laktaciji (v 305-dneh) po pasmah in zaporednih laktacijah  (A in AP kontrola) v letu 2001 – na kmetijah*

Pasma

Lakt.

Štev. krav

Molz. dni

Mleka, kg

Mašč. kg

Mašč. %

Beljak kg

Beljak %

PP, dni

RJ

Kranj

30

334

5.563

232,6

4,18

191,2

3,44

105

RJ

Slovenija

13.004

349

5.117

213,0

4,16

172,8

3,38

130

LS

Kranj

2.477

337

5.099

211,5

4,15

173,0

3,39

118

LS

Slovenija

24.704

342

4.587

193,4

4,22

155,4

3,39

123

ČB

Kranj

2.411

356

6.980

289,0

4,14

228,5

3,27

137

ČB

Slovenija

14.665

363

6.699

276,4

4,13

219,8

3,28

144

Skupaj

Kranj

5.143

346

6.011

249,0

4,14

199,8

3,32

127

Skupaj

Slovenija

53.602

349

5.307

221,3

4,17

177,6

3,35

130

*Združeni podatki za kmetije in farme! Vir: Govedorejska služba Slovenije
RJ- rjava pasma, LS – lisasta pasma, ČB – črnobela pasma

V tabeli 1 so prikazani rezultati mlečnosti v standardni laktaciji na kmetijah za kontrolirane krave s področja Gorenjske po pasmah ter primerjava s povprečnimi rezultati na nivoju celotne Slovenije. Iz tabele je razvidno, da na kmetijah, kjer se opravlja kontrola mlečnosti, prevladujejo krave lisaste pasme. Tako je od 53.602 laktacijskih zaključkov za preteklo leto, pripadalo kravam lisaste pasme kar 46 % vseh laktacijskih zaključkov, kravam črnobele pasme 27,3 % in kravam rjave pasme le 24,3 % laktacijskih zaključkov. Na območju Gorenjske je ta delež še nekoliko višji, saj kravam lisaste pasme pripada 48,2 % laktacijskih zaključkov in kravam črnobele pasme kar 46,9 % laktacijskih zaključkov. Slabih 5 % laktacij pripada kravam križankam.

Zanimivo je primerjati mlečnost v standardni laktaciji med pasmami. Še bolj zanimiva pa je primerjava med rezultati kontroliranih krav znotraj pasme med Gorenjsko in Slovenijo. Na območju Gorenjske je mlečnost v standardni laktaciji v primerjavi s slovenskim povprečjem višja kar za 704 kg mleka. Pri kravah lisaste pasme je bila mlečnost v 305 dneh višja za 512 kg in pri kravah črnobele pasme za 281 kg mleka v primerjavi s povprečjem vseh kontroliranih krav na kmetijah. Pri vsebnosti maščobe in beljakovin so te razlike minimalne tako med pasmami, kot tudi med območji. Vsekakor pa opažamo zelo visoke vsebnosti maščobe in beljakovin v mleku, kar je odraz dobre prehrane in managmenta na kmetijah.

V tabeli 2 so prikazani rezultati mlečnosti za leto 2001 na farmah, kjer prevladujejo krave črnobele pasme. Na območju Gorenjske je aktivnih še 6 posestev, ki redijo skupaj preko 800 krav molznic oz. 21 % vseh krav, ki jih redijo nekdanja posestva. Glede na to, da je večina kontroliranih krav črnobele pasme in da je na teh posestvih tudi odlično strokovno vodenje, je povprečna mlečnost krav na posestvih za 2.088 kg mleka višja v primerjavi z mlečnostjo krav na kmetijah. Na Gorenjskem pa je ta razlika med kravami na kmetijah in posestvih manjša in predstavlja za leto 2001 le še 1.670 kg razlike v povprečju. Opažamo pa, da je vsebnost maščob pri kontroliranih kravah na posestvih precej nižja v primerjavi s kravami na kmetijah. Malenkost nižja je tudi vsebnost beljakovin.

Tabela 2: Povprečna mlečnost vseh kontroliranih krav na Gorenjskem  in v Sloveniji v  standardni laktaciji (v 305-dneh) po pasmah in zaporednih laktacijah  (A in AP kontrola) v letu 2001 – na farmah*

Pasma

Območje

Štev. krav

Molz. dni

Mleka, kg

Mašč. kg

Mašč. %

Beljak kg

Beljak %

PP, dni

LS

Kranj

38

333

5.353

210,2

3,93

179,2

3,35

126

LS

Slovenija

43

328

5.333

209,9

3,94

180,1

3,38

122

ČB

Kranj

777

343

7.807

310,1

3,97

255,6

3,27

128

ČB

Slovenija

3.819

337

7.480

289,6

3,87

246,3

3,29

127

Vse

Kranj

821

342

7.681

304,9

3,97

251,7

3,28

128

Vse

Slovenija

3.987

337

7.395

286,6

3,88

243,7

3,30

127

V nadaljevanju prikazujemo povprečno mlečnost krav v standardni laktaciji na kmetijah po pasmah in območju posameznih zavodov (tabela 3). Iz prikazanih rezultatov lahko vidimo, da so zelo velike razlike v povprečni mlečnosti na kmetijah med območji zavodov. Najvišjo mlečnost v standardni laktaciji dosegajo krave na Gorenjskem (6.011 kg) in najnižjo na območju zavoda Murska Sobota (4.534 kg). Ta razlika v mlečnosti predstavlja 1.477 kg mleka na kravo v povprečju. Pri kravah lisaste pasme je ta razlika med zavodoma Kranj in Murska Sobota 683 kg mleka in pri kravah črnobele pasme je razlika v mlečnosti med zavodoma Kranj in Nova Gorica 818 kg v standardni laktaciji. Precejšnje razlike so tudi v vsebnosti maščobe in beljakovin v mleku med posameznimi območji in med pasmami. Razveseljivo je tudi dejstvo, da na območju zavoda Kranj kljub visoki povprečni mlečnosti, ugotavljamo ugodne parametre plodnosti, saj je poporodni premor v povprečju trajal na Gorenjskem 127 dni, medtem ko je na območju zavoda Ptuj trajal ta poporodni premor 133 dni.

Tabela 3: Povprečna mlečnost krav  na KMETIJAH v letu 2001, v  305-dneh laktacije po ZAVODIH in po pasmah  (A in AP kontrola)

Zavod

Pasma

Štev. krav

Molz. dni

Mleka, kg

Mašč. kg

Mašč. %

Beljak kg

Beljak %

PP, dni

MS

LI

7.245

350

4.416

194,5

4,40

148,1

3,35

129

MS

ČB

402

375

6.587

284,7

4,32

217,3

3,30

162

MS

VSE

7.677

351

4.534

199,4

4,40

151,9

3,35

130

PT

RJ

205

358

4.664

188,8

4,05

154,8

3,32

137

PT

LI

7.152

342

4.392

182,2

4,15

148,8

3,39

124

PT

ČB

3.668

365

6.490

264,7

4,08

211,9

3,27

149

PT

VSE

11.290

350

5.096

209,7

4,11

169,9

3,33

133

CE

RJ

3.704

350

5.493

228,7

4,16

186,8

3,40

130

CE

LI

3.655

338

4.751

194,4

4,09

160,7

3,38

120

CE

ČB

2.635

364

6.632

272,0

4,10

216,4

3,26

143

CE

VSE

10.173

349

5.513

227,2

4,12

184,8

3,35

130

KR

RJ

30

334

5.563

232,6

4,18

191,2

3,44

105

KR

LI

2.477

337

5.099

211,5

4,15

173,0

3,39

118

KR

ČB

2.411

356

6.980

289,0

4,14

228,5

3,27

137

KR

VSE

5.143

346

6.011

249,0

4,14

199,8

3,31

127

LJ

RJ

3.415

351

4.924

207,2

4,21

165,4

3,36

132

LJ

LI

3.419

335

4.829

202,4

4,19

166,9

3,46

116

LJ

ČB

2.936

365

6.775

280,7

4,14

224,6

3,32

151

LJ

VSE

10.101

350

5.437

227,1

4,18

183,4

3,37

132

NG

RJ

2.982

342

4.906

198,5

4,05

161,9

3,30

123

NG

LI

345

328

4.438

176,9

3,99

147,0

3,31

111

NG

ČB

308

351

6.162

243,1

3,95

197,3

3,20

129

NG

VSE

3.737

341

4.955

199,7

4,03

163,0

3,29

122

NM

RJ

2.667

351

5.109

216,6

4,24

176,1

3,45

133

NM

LI

411

336

4.546

191,9

4,22

155,7

3,42

117

NM

ČB

2.305

359

6.804

284,0

4,17

224,6

3,30

137

NM

VSE

5.481

353

5.782

243,2

4,21

195,0

3,37

133

Območja Kmetijsko gozdarskih zavodov pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije:
MS – Murska Sobota, PT – Ptuj, CE – Celje, KR – Kranj, LJ – Ljubljana, NG – Nova Gorica, NM – Novo mesto

V tabeli 4 so prikazani rezultati mlečnosti krav na kmetijah po posameznih zadrugah na Gorenjskem. Kot je razvidno iz rezultatov, po mlečnosti močno izstopa zadruga Naklo, ki vključuje tudi večji del članov GMZ Kranj. Zadrugi Naklo sledita po mlečnosti zadruga Tržič in Radovljica. Vsebnosti maščobe in beljakovin sta od zadruge do zadruge različni, vendar povsod je opazna visoka vsebnost maščobe in tudi vsebnost beljakovin. Število zaključenih laktacij je odvisno od števila članov v zadrugi in od tega kako velike črede imajo posamezni člani zadrug. Vsekakor je večji del mlečne proizvodnje skoncentriran na območje zadrug Sloga Kranj, Naklo, Škofje loke in Radovljice. Druga območja so po proizvodnji šibkejša.

Tabela 4: Povprečna mlečnost krav  na KMETIJAH v letu 2001, v  305-dneh laktacije po ZADRUGAH (A in AP kontrola)

Zadruga

Štev. krav

Molz. dni

Mleka kg

Mašč. kg

Mašč. %

Beljak kg

Beljak %

PP, dni

Sloga Kranj

1.161

351

5.916

245,9

4,16

197,1

3,33

129

TZE Naklo

1.037

353

7.046

297,3

4,22

233,8

3,32

132

Škofja Loka

1.141

338

5.165

211,7

4,10

171,6

3,32

118

Cerklje

801

347

5.814

244,8

4,21

194,8

3,35

132

Tržič

83

337

6.657

280,4

4,21

225,4

3,39

126

Bohinj

130

338

6.087

244,6

4,02

202,8

3,33

119

Bled

235

338

5.674

227,0

4,00

186,3

3,28

115

Radovljica

435

344

6.653

265,5

3,99

217,3

3,27

128

V tabeli 5 so prikazani rezultati AP kontrole za šest posestev na Gorenjskem. Tokrat navajamo letno mlečnost za gospodarsko leto 2001. Najvišjo mlečnost so dosegle krave  na posestvu Cerklje (8.888 kg v 315 molznih dneh). Tem pa po mlečnosti sledijo krave s posestva Bled, Žabnica, Hrastje in Poljče. Na šolskem posestvu Strahinj je mlečnost nižja tudi zato, ker tu redijo krave lisaste pasme, medtem ko na drugih posestvih prevladuje črnobela pasma.

Tabela 5: Povprečna mlečnost na kravo LETNO na posestvih

Posestvo

Štev.

Mleka

Mašč.

Mašč.

Belj.

Belj.

Molz.

DMT

krav

kg

kg

%

kg

%

dni

dni

CERKLJE

214

8.888

326

3,67

288

3,24

315

388

BLED

204

8.549

375

4,39

289

3,38

334

389

ŽABNICA

172

7.754

317

4,09

258

3,33

327

391

HRASTJE

194

7.574

299

3,95

248

3,28

309

398

POLJÈE

283

7.147

294

4,11

236

3,30

321

407

STRAHINJ

26

5.079

205

4,04

171

3,38

292

374

Na sliki 1 je prikazana mlečnost kontroliranih krav na kmetijah v obdobju 1990 do 2001. Iz grafikona je jasno vidno, kakšen je bil trend povečevanja mlečnosti v zadnjih 12 letih v Sloveniji in na Gorenjskem, ter kako se je spreminjala in povečevala mlečnost v standardni laktaciji pri kravah lisaste ter črnobele pasme na kmetijah tako na območju zavoda Kranj, kot tudi v slovenskem merilu. V obravnavanem obdobju se je mlečnost pri kravah črnobele pasme na Gorenjskem povečala za 1.634 kg mleka v standardni laktaciji – iz 5.346 kg mleka v letu 1990 na 6.980 kg v letu 2001. V Sloveniji se je mlečnost pri črnobeli pasmi v tem istem obdobju povečala za 1.750 kg mleka v standardni laktaciji – iz 4.949 kg mleka v letu 1990 na 6.699 kg v lanskem letu. Mlečnost krav lisaste pasme se je povečevala v podobnem trendu kot pri črnobeli pasmi, le s to razliko, da je mlečnost teh krav nižja za 1.400 kg v letu 1990 do 2.100 kg v letu 2001 v primerjavi s kravami črnobele pasme. Mlečnost krav lisasta pasme se je na Gorenjskem v zadnjih 12 letih povečala za 1.150 kg mleka v standardni laktaciji in v slovenskem merilu za 1.080 kg mleka v 305 dneh. Iz tega je razvidno, da je trend povečevanja mlečnosti pri kravah črnobele pasme večji in hitrejši. Zanimiva bo ponovna analiza mlečnosti pri kontroliranih kravah v Sloveniji čez deset ali dvajset let, kajti vedno bolj se postavlja vprašanje do kam se proizvodnja lahko povečuje ne da bi s tem bilo ogroženo zdravje in počutje živali.